logo
ATIKSUYUN YENİDEN KULLANIMI


Dünyanın birçok yerleşim birimlerinde mevcut su stokları bitme sınırına yaklaşmaktadır. Bazı durumlarda su geri kazanımı ve tekrar kullanımı, mevcut su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için cazip bir seçenek olabilir. Çıkış suyunun hassas sulara deşarj edilmesi yerine tekrar kullanım yoluna gidilmesi, toplumlara kirliliğin azaltılması fırsatını vermektedir.

Evsel, ticari, endüstriyel ve zirai amaçlı su ihtiyaçları büyük bir hızla artmakta ve şehirleşmenin artması ile bu durum daha da şiddetlenmektedir. Nüfustaki hızlı artış, su kaynaklarının miktarında ve kalitesinde, deniz çevresinin kirlenmesinde, su temini ve atıksu tesislerinde problemlere neden olmuştur.

 

Atıksuyun Yeniden Kullanımı