logo
TRAÇİM ÇİMENTO’DA ÇEVRE ÇALIŞMALARI


Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülecek her türlü faaliyetle ilgili olarak yapılacak çalışmalarda ve sonrasında yapılacak her türlü ölçüm, analiz ve hesaplamalarda,

 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılması gereken çalışmalarda,

 

Atıkların oluşumlarından geri kazanım ve/veya bertaraflarına kadar çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden yapılacak faaliyetlerde,

 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde alternatif yakıt olarak kullanılabilecek atıklarla ilgili yürütülecek çalışmada,

 

Tehlikesiz ve tehlikeli atıkların tesiste ön işlem veya ön işlemsiz kullanılabilmesiyle ilgili çalışmaların projelendirilmesi ve uygulamasının koordine edilmesinde,

 

Tesisteki atıkların yönetimiyle ilgili her türlü projenin hazırlanması, önerilmesi ve hayata geçirilmesi aşamalarında,

 

Atıkların yönetimiyle ilgili projelerin hayata geçirilmesinden sonra devam eden süreçlerde,

 

Atıkların yönetimiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen periyodik ölçümler, sürekli izleme, bildirim vb. sağlanmasında,

 

Tesiste alternatif yakıt olarak kullanılabilecek atık yakılması durumunda, yeni oluşturulacak atık besleme ünitesi ve atık deposunun mevzuata uygunluğunun belirlenmesinde,

 

Mevcut atık sahasının rehabilitasyonu için gerekli projelerin hazırlamasında,

 

Alternatif hammadde/yakıtlarla ilgili yatırımlara konu olan ve olacak bilgi ve belge ve analizlerin temin edilmesi ve araştırmasında,

 

Tehlikesiz ve tehlikeli atıkların sektörel ve bölgesel bazda potansiyelinin belirlenmesi ve fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde,

 

Fabrikada oluşan tehlikeli ve tehlikesiz bütün atıkların değerlendirilmesinde,

 

Alternatif yakıt ve/veya alternatif hammadde olarak kullanılacak ya da kullanım potansiyeli olan atıkların taşınmasından, gerikazanım/berterafına ve bildirimine kadar her aşamasının mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmasında,

 

Arıtma çamurları, tehlikeli atıklar ve tehlikesiz atıkların fabrikada alternatif yakıt olarak kullanıldığında, azalan sera gazı karbon dioksit (CO2) emisyonu miktarını hesaplanarak raporlanmasında,

 

gibi projelendirilme ve raporlama çalışmalarında bilimsel ve teknik destek verme işidir.